دوشنبه,۲۷ آذر, ۱۳۹۶ | ۴۶ : ۰۶
خانه / آب / نخستین روز نمایشگاه یازدهم آب و فاضلاب
۱۳۹۴/۰۷/۰۴
گزارش تصویری

نخستین روز نمایشگاه یازدهم آب و فاضلاب

نخستین روز نمایشگاه یازدهم آب و فاضلاب

تصاویر زیر گزینه ای از اتفاقات و رویدادهای نخستین روز برگزاری یازدهمین نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب است.

 

۸۱۲۸۲۷۹۴۰_۵۵۶۸۵_۴۲۶۲۵۱۹۴۲۴۳۳۱۵۲۷۴۸۸

 

۸۱۲۲۱۶۴۷۷_۱۰۰۴۶۰_۱۲۱۵۹۳۰۲۳۱۹۲۲۸۰۳۶۵۱۵

۸۱۲۲۳۱۳۹۰_۷۰۷۵۵_۶۶۸۸۴۲۸۴۰۵۴۶۹۲۳۹۰۹۴

۸۱۲۳۲۲۸۳۶_۷۱۰۶۲_۶۴۸۵۴۹۴۱۱۲۱۸۲۵۴۸۹۶۴

۸۱۲۷۲۰۵۶۵_۵۶۵۲۱_۱۶۴۳۲۲۵۸۲۴۰۸۴۱۳۱۳۴۰۴

۸۱۲۲۳۳۷۶۳_۷۰۷۵۵_۲۶۹۵۳۹۶۹۵۵۶۸۹۷۲۲۴۸۹

۸۱۱۸۳۳۶۷۲_۱۳۹۵۸۹_۱۸۱۸۵۰۰۷۲۶۵۵۴۰۴۶۱۱۹۵

۸۱۱۸۴۰۳۷۹_۹۸۹۷۶_۱۲۶۶۰۷۶۷۹۴۱۹۹۶۰۶۲۵۷

 

۸۱۲۲۲۹۱۸۸_۷۱۷۵۴_۸۸۵۱۹۳۴۳۷۷۴۸۵۶۶۰۴۷۸

۸۱۲۲۴۰۲۷۱_۷۰۵۹۴_۱۲۴۸۷۷۷۷۸۷۷۰۲۲۶۹۶۰۰۴

 

۸۱۲۲۲۴۵۴۷_۷۱۰۵۸_۶۵۲۴۱۹۴۵۱۹۷۸۹۸۶۷۷۷۲

 

 

۸۱۴۴۳۱۵۸۶_۳۱۴۷۰_۱۴۳۴۹۲۹۴۷۰۵۱۷۸۶۳۳۹۳۴

نمایشگاه آب

نمایشگاه آب